Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2010

για την ελευθεριακή δημοτική αυτοδιεύθυνση

Αυτοί που επιζητούν την ψήφο μας για να χρυσώσουν, να ανανε-
ώσουν ή να ισχυροποιήσουν την παρουσία τους στις καρέκλες της
νέας περιφερειακής κρατικής διοίκησης που επέβαλε ο “Καλλικρά-
της” δίνοντας μεγαλύτερα κομμάτια της πίτας σε -φαινομενικά- λι-
γότερους:
Είναι στα ίδια κόμματα που υπογράφουν για την απόλυτη υποδού-
λωση από τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς μηχανισμούς και τις
μεγάλες εταιρείες μέσω του μνημονίου “επειδή δε γίνεται αλλιώς”.
Είναι στα ίδια ή σε άλλα κόμματα που διαλύουν κάθε εργασιακό δι-
καίωμα, πετσοκόβουν μισθούς και συντάξεις και προσπαθούν να
επιβάλουν σε όλους μας την αγωνία, τον φόβο ή την υπαρκτή καθη-
μερινότητα της ανεργίας.
Είναι σε κόμματα και οργανώσεις που όρισαν από τα πάνω και ξεφτί-
λισαν έννοιες όπως “συνδικαλισμός” και “συνεταιριστική οργάνωση”
διαλύοντας έτσι κάθε έννοια συλλογικής διεκδίκησης ή οικονομικής
συνεργασίας.
Είναι οι ίδιοι που έχουν αναδείξει τους θεσμούς της πάλαι ποτέ “το-
πικής αυτοδιοίκησης” σε νο1 οικονομικούς καταχραστές και απο-
τελούν τους βασικούς συνένοχους των κάθε λογής εργολάβων και
“μεγαλοεπενδυτών” καταστρέφοντας τη γη και προκαλώντας κατά
συρροήν οικολογικά εγκλήματα.
Είναι όσοι μετρούν τοπικά τα κουκιά τους παριστάνοντας τους ανε-
ξάρτητους, τους ακομμάτιστους και τους υπεράνω…
Είναι, τέλος, και όσοι από την αριστερά και την οικολογία, με «καλές
προθέσεις» που επιζητούν να γίνουν διαμεσολαβητές με ρητορείες
περί συμμετοχής και άρνησης του καπιταλιστικού συστήματος.

μπορούμε και
χωρίς αυτούς!


Να ακυρώσουμε τα σχέδιά τους αρνούμενοι να παίξουμε για ακόμα
μια φορά τον ρόλο του εξαπατημένου.
Να διαμορφώσουμε στις συνοικίες, στις πόλεις και στα χωριά αυτό-
νομες ομάδες ελευθεριακής δράσης.
Να συμπράξουμε ανοιχτά μέσα σε ανοιχτές-λαϊκές συνελεύσεις με
αμεσοδημοκρατικό χαρακτήρα αντιμετωπίζοντας οι ίδιοι με υπευ-
θυνότητα το εδώ και το τώρα.
Να γεννήσουμε άλλες μορφές οργάνωσης θέτοντας τις βάσεις για
μία κοινοτικοποιημένη οικονομία οφέλιμη για όλους.
Να σχηματίσουμε το μέτωπο για την απελευθέρωση της κοινωνίας
από τον φοροεισπρακτικό-κατασταλτικό κρατικό μηχανισμό, τις τρά-
πεζες και τους “μεγαλοεπενδυτές”.


αρνούμαστε τον δρόµο των εκλογών
επιλέγουµε τους δρόµους!ελευθεριακή δημοτική
αυτοδιεύθυνση!ομάδα ελευθεριακών κομμουνιστών
Φθινόπωρο 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου