Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2014

μια κατάληψη στην Ιταλία...

οι σύντροφοι από την FAI και την USI (αναρχοσυνδικαλιστική ένωση της ιταλίας) κατέλαβαν έναν εγκαταλειμμένο πύργο στην Παρμα για να τον χρησιμοποιήσουν ως έδρα τους και όχι μόνο.
Ένα δικό μου σχόλιο:
Σε εποχές που μερίδα της κοινωνίας δείχνει να έχει ξεχάσει τι είναι ο Φασισμός, η διεκδίκηση των συντρόφων της Πάρμα και η επανοικιοποίηση αυτών που τους ανήκουν, αλλά και ο τρόπος της διεκδίκησης αυτής είναι σημαντικά, όχι μόνο γιατί θυμίζουν τί έκανε ο Φασισμός, αλλά και το οτι η κοινωνία χρωστάει σε αυτούς που τον πολέμησαν και τον πολεμάνε πάντα.
Η Ανακοινωση τους έχει πολύ ενδιαφέρον:Ως εργαζόμενοι-μέλη της Συνδικαλιστικής Ένωσης της Πάρμα, μαζί με το Ελευθεριακό Αθήναιο (Ateneo Libertariο), την Αναρχική Ομάδα A.Cieri-FAI και το Αρχείο -Βιβλιοθήκη Furlotti, επιστρέψαμε στην πόλη ένα χώρο που για χρόνια ήταν κλειστός και εγκαταλελειμμένος.
Υποχρεωθήκαμε να κάνουμε κατάληψη καθώς για πολλά χρόνια, δεδομένης της διάρκειας των γραφειοκρατικών διαπραγματεύσεων με τον Δήμο για να αποκτηθεί κάποιος χώρος για την Ιταλική Συνδικαλιστική Ένωση, ο οποίος μας αντιστοιχεί, ως επιστροφή της ιστορικής κληρονομιάς μας που καταστράφηκε  από το φασισμό, δεν βλέπαμε καμμιά ακτίνα φωτός. Μάλιστα, δεν είναι γνωστό στο ευρύ κοινο, ότι η περίφημη αγροτική απεργία του 1908, τα Αντιφασιστικά Οδοδφράγματα, οι σκληρές αγώνες στην αρχή του 20 αιώνα οργανώθηκαν όχι από την CGIL (που αντίθετα τις πολέμησε), αλλά από το Εργατικό Κέντρο της Πάρμα, που ήταν τμήμα της USI. Και αυτή η μεγάλη εμπειρία καταστράφηκε από τον φασισμό. Προτείνουμε, απο τώρα, ένα σχέδιο επανοικειοποίησης του εγκαταλειμμένου κτιρίου.

Τα τελευταία χρόνια, ως εκ τούτου, όχι μόνο η δραστηριότητά μας εμποδηζόταν de facto, αλλά όλο το τεράστιο αρχειακό υλικό μας και η βιβλιοθήκη μας (χαρακτηρισμένα ως "μεγάλης ιστορικής σημασίας") καταστρεφόταν και εμποδιζόταν η ελεύθερη χρήση τους από όλους τους ενδιαφερόμενους.
Σε αυτό το χώρο εμείς έχουμε την πρόθεση να συνεχίσουμε όχι μόνο την δράση που για πολλά χρόνια με καλά αποτελέσματα έχουμε, αλλά και να ξεκινήσουμε με  νέα ώθηση και άλλα σχέδια. Θα βρούν χώρο: το αυτοδιαχειριζόμενο συνδικαλιστικό γραφείο αγώνα, το Αρχείο / Βιβλιοθήκη "
Gianni Furlotti", ένα τοπικό υποκατάστημα του Συνδέσμου κατά των Καταχρήσεων με Στολή, το project "δωρεάν βιβλία" με την μηνιαία παρουσίαση κειμένων κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, ένα σημείο διανομής για τον ελευθεριακό Τύπο και όλα όσα η Συνέλευση αποφασίσει.

Πιστεύουμε ότι είναι ολοένα και πιο αναγκαίο να ανοίξει ένας ελευθεριακός χώρος στην πόλη, ο οποίος να διαχέει την "μή εγκεκριμένη κουλτούρα και να μπορεί να στηρίξει τους εργαζόμενους που ψάχνουν έναν πιο άμεσο τρόπο αυτοοργάνωσης.
Η απελευθέρωση χώρων αυτοδιαχείρισης είναι μια αναγκαιότητα.


USI-Πάρμα
Η αναρχική ομάδα FAI-A.Cieri

Ακολουθεί το Κείμενο στα Ιταλικά και κάποια λινκ από τον τοπικό τύπο


Come lavoratori dell'Unione Sindacale di Parma, insieme all'Ateneo Libertario, al Gruppo Anarchico A.Cieri-FAI e all'Archivio- Biblioteca Furlotti, abbiamo restituito alla città uno spazio che da anni era chiuso e in stato di abbandono.
Abbiamo dovuto occupare perché da anni per tempistiche burocratiche la trattativa col Comune per ottenere una sede per L'Unione Sindacale Italiana, che ci spetta come restituzione del patrimonio storico distrutto dal fascismo, non vedeva alcun spiraglio. Infatti, non tutti sanno che il famoso sciopero agrario del 1908, le Barricate Antifasciste, le dure lotte di inizio '900 furono organizzate non dalla CGIL (che invece le osteggiò) ma dalla Camera del Lavoro di Parma, che aderì all'USI. E questa grande esperienza fu distrutta dal fascismo. Proponiamo, fin da ora, un progetto di autorecupero dello stabile abbandonato.

Negli ultimi tempi, quindi, non solo la nostra attività era di fatto ostacolata, ma tutto il nostro vasto materiale archivistico e librario (definito di "importante rilevanza storica") stava rovinandosi ed era impedita la libera fruizione a tutti gli interessati.
In questo spazio noi intendiamo continuare non solo l'attività che da anni con buoni riscontri stiamo facendo, ma anche far partire con nuovo slancio altri progetti. Troveranno spazio: lo Sportello Sindacale di Lotta Autogestito; l'Archivio/biblioteca "Gianni Furlotti"; una sede locale dell'Associazione contro gli Abusi in Divisa; il progetto "Liberi Libri" con la presentazione mensile di testi di carattere sociale e culturale; un punto di distribuzione di stampa libertaria e tutto quanto l'Assemblea deciderà.

Noi riteniamo che sia sempre più necessaria l'apertura di uno spazio libertario in città, nel quale diffondere cultura non omologata e poter sostenere quei lavoratori che ricercano un modo più diretto di autorganizzazione.
Liberare spazi di autogestione è una necessità.USI-Parma
Gruppo Anarchico A.Cieri-FAI

la stampa sull'occupazione
http://www.rossoparma.com/index.php/politica/citta/4399-usi-ait-senza-sede-occupato-il-torrione-di-strada-farnese-stanchi-di-attendere-invano
http://www.parmatoday.it/cronaca/usi-occupazione-torrione-via-farnese-anarchici.html
http://parma.repubblica.it/cronaca/2014/11/01/foto/anarchici_e_usi_occupano_il_torrione_di_via_farnese-99501549/1/#1
http://www.tvparma.it/Video/tg-parma---telegiornale/tg-parma-edizione-del-01-11-14-ore-12-45    dal 4 min e 30 sec

γιώργης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου