Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012

ΟΥΤΕ ΦΑΣΙΣΜΟΣ - ΟΥΤΕ (ΤΙ;) - ΚΑΤΩ Ο ΚΡΑΤΙΣΜΟΣ - ΖΗΤΩ Η ΑΝΑΡΧΙΑ

ΟΥΤΕ ΦΑΣΙΣΜΟΣ - ΟΥΤΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΚΑΤΩ Ο ΚΡΑΤΙΣΜΟΣ - ΖΗΤΩ Η ΑΝΑΡΧΙΑ (σύνθημα αναρχικών διαδηλώσεων στις δεκαετίες '80, '90,...)
Τι έλεγαν οι σύντροφοι προ-προ-προ-προ-παπούδες μας πριν από 135 χρόνια στην αναρχική εφημερίδα "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ";
ΓΚ
«Πεπεισμένοι ότι, η φτώχεια και η αμάθεια είναι η μεγαλείτεραις πληγαίς του λαού ότι, από αυτά τα δύο κακά πηγάζει κάθε κοινωνική αθλιότης ότι, επομένως, η ελευθέρωσις μας από την φτώχια και την αμάθεια πρέπει να ήναι ο ανώτερος σκοπός καθενός όπου θέλει να εργασθή ειλικρινώς υπέρ της Πατρίδος. Ότι η ελευθέρωσις αύτη ενδιαφέρει όλους μας· διότι σκοπεύει να φέρει γενικήν ισότητα εις τα δικαιώματα και τα καθήκοντα όλων, και θα έχει ως βέβαιον αποτέλεσμα και την απελευθέρωσιν των αδελφών μας οι οποίοι είναι στην δουλεία. Ότι, διά να ελευθερωθή ο λαός ο οποίος υποφέρει, πρέπει να σηκωθή ούτος ο ίδιος να ζητήση την ελευθέρωσιν του· και πρώτοι πρέπει να συνδράμουν όσοι εννοούν το καθήκον τους. Φρονούντες ότι η ελευθέρωσις αυτή εξαρτάται, κατά μέγα μέρος, από την πολιτικήν χειραφέτησιν του Λαού. Και βασιζόμενοι εις την ιστορίαν μας, και εις το ότι κάθε άνθρωπος επλάσθη ελεύθερος και κύριος του εαυτού του, συσταίνομεν τον Δημοκρατικόν Σύνδεσμον του Λαού όπως ενωμένοι ζητήσωμεν με όλας μας τας δυνάμεις την εφαρμογήν του Δημοκρατικού Πολιτεύματος με τους εξής όρους:
Α΄. Άκραν αποκέντρωσιν και τέλειαν αυτοδιοίκησιν των Δήμων· δηλαδή κάθε Δήμος να ήναι όλως διόλου ανεξάρτητος και να διοικήται μόνος του.
Β΄. Πλήρη ελευθερίαν του ατόμου.
Γ΄. Κάθε εξουσία να ήναι υποταγμένη εις την κυριαρχίαν του Λαού κατ’ ευθείαν.Ο Δημοκρατικός Σύνδεσμος του Λαού Θεωρεί εχθρούς του όλους όσοι προσπαθούν να διατηρήσουν την σημερινήν κατάστασιν. Αναγνωρίζει ως νόμον του την Αλήθειαν, την Δικαιοσύνην και την Ηθικήν. Και δέχεται διά μέλη του κάθε Σωματείον ή και άτομον, το οποίον ήθελε παραδεχθή το παρόν Καταστατικόν»
ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 1860-1875
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου